A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
.

Робота колективу над єдиною методичною проблемою

 

ПЛАН РОБОТИ УЧИЛИЩА

НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

2018-2023н.р.

 

«Компетентнісна основа підготовки кваліфікованих робітників

та молодших спеціалістів»»

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ

 

         Сьогодні компетентнісний підхід визнано як один із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій. Науковці пояснюють увагу до компетентнісного підходу тим, що саме набуття життєво важливих компетенцій може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Компетентність є передумовою успішності самореалізації випускника в суспільстві і передумовою розвитку самого суспільства. У зв'язку з цим експерти визначають, що головне завдання освіти - готувати компетентного члена суспільства, спроможного ухвалювати адекватні рішення, реагуючи на особистісні і соціальні виклики.

Готовність українських педагогів запровадити компетентнісний підхід у системі освіти певною мірою виявляється в основних освітніх документах. Так, у Концепції загальної середньої освіти  формування основних компетентностей особистості - життєвої, соціальної, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і комп'ютерної - визначається як одне з головних завдань сучасної школи України. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, що визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, зазначено: «Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів…».

         Актуальність упровадження в освітню практику компетентнісного підходу зумовлена низкою чинників - зовнішніми та внутрішніми.

         До зовнішніх чинників належать стрімкий соціальний, технологічний і політичний розвиток світу. Особливо актуальною компетентнісна освіта стала в ситуації так званого інформаційного вибуху, коли на людину «звалилася» лавина інформації, яку потрібно  аналізувати, інтерпретувати й ухвалювати рішення про її використання.

         До внутрішніх чинників упровадження компетентнісного підходу треба віднести, по-перше, кризу знаннєвої парадигми освіти. По-друге, у сучасних умовах потреба перевантажувати пам'ять учня істинами «на всякий випадок» втратила актуальність, необхідно  лише навчити їх користуватися ними. Затребуваним є спеціаліст, який не очікує інструкцій, а вступає в життя зі складеним творчим, проектно-конструкторським і духовним досвідом. Структура ж знаннєвого навчання не забезпечує цю функцію. Знання як самоціль має поступитися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує  молодій людині можливість жити в гармонії з власною природою до довкіллям, суспільством, окремими людьми, можливість оволодіти новими технологіями.

         Компетентнісний підхід відповідає баченню європейської освіти XXI століття, яке висловлене Єврокомісією, активно схвалюється представниками європейських працедавців.

         Компетентнісний підхід відповідає й напрямам творчих пошуків учителів. Ці пошуки пов’язані з реалізацією ідеї проблемного навчання, педагогіки співпраці, особистісно зорієнтованого навчання. Усі ці ідеї відображають намагання вирішити проблему мотивації навчальної діяльності учнів, створити модель «навчання із захопленням». Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між учнями та педагогами, неминучих при навчанні з примусом.

 

 

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

 

Підготовчий (діагностичний) етап. Травень - вересень 2018 р.

 

Мета: сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Діагностування педагогів: щодо вибору однієї із розглянутих проблем. Систематизація побажань.

Травень

 

2

 

Створення ініціативної групи з метою визначення   проблеми училища, обґрунтування її актуальності

Травень

 

3

Обговорення і затвердження єдиної науково-методичної проблеми  закладу освіти

Червень

 

4

Визначення завдань та  напрямків реалізації проблемної теми

Серпень

 

5

Планування роботи над єдиною науково-методичною проблемою училища на п’ять років

Серпень

 

6

Обговорення та затвердження плану роботи над новою методичною темою

Вересень

 

7

Вибір проблемних тем методичних комісій та індивідуальних тем самоосвіти

Вересень

 


І етап. Теоретичне дослідження науково-методичної проблеми. 2018/2019н.р.

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями проблеми; визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми; мотивування членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

Завдання:

1. Планування роботи з основних напрямків роботи над проблемою.

2. Вивчення літератури, рекомендацій педагогічної науки з проблеми училища.

3. Пропаганда передового досвіду з проблеми для детального вивчення (методичні бюлетені, методичні наради, МК).

4. Анкетування учнів та педагогів.

5. Підготовка до проведень засідань педагогічної ради, педагогічних читань.

 

п/п

Форми роботи, основні заходи та питання, що розглядаються

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Інструктивно-методичні наради

Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблемної теми

 

Вересень

 

Створення творчих груп з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми

Вересень

 

Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки з проблеми, вивчення наявної науково-методичної літератури

Протягом року

 

Результати роботи педагогів над індивідуаль-ними методичними темами (І етап)

Січень, травень

 

2

Засідання методичної ради

Про організацію роботи на І етапі роботи над проблемою

Вересень

 

Удосконалення навчального процесу в плані реалізації компетентнісного підходу на основі сучасних технологій

Березень

 

Про виконання планів роботи методичних комісій

Червень

 

3

Засідання педагогічної ради

Скарбниця досвіду  «Реалізація ідеї викладання предметів на компетентнісній основі в практичній діяльності педагогічного колективу училища»

Грудень

 

4

Засідання методичних комісій

Формування ключових, предметних та міжпредметних компетентностей учнів– МК викладачів предметів природничо-математичного циклу

 

Згідно планів засідань методичних комісій

 

Розвиток комунікативних та соціальних компетентностей на уроках та в позакласній роботі – циклова комісія гуманітарного циклу

 

Професійні компетентності кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів – МК професійного спрямування

 

 

Засідання методичних комісій

  • Звіти педпрацівників щодо роботи над темою самоосвіти в поточному навчальному році

Травень

 

5

Створення методичними комісіями проектів «Компетентний випускник училища. Який він?»

 

Січень-березень

 

6

Презентація проектів «Компетентний кваліфікований робітник. Який він?»

Квітень

 

7

Тематичний контроль

Моніторингове дослідження  «Рівень навчальних досягнень учнів, рівень розвитку їх ключових та предметних компетентностей»

 

Грудень- лютий

 

8

Самоосвіта

Вивчення літератури з проблеми, складання списку рекомендованої літератури.

 

Протягом року

 

9

Анкетування, діагностика утруднень, аналіз роботи

 

Червень

 

 

ІІ етап. Аналітично-теоретичний. 2019/2020 н.р.

 

Мета. Колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації теми, технології.

Завдання:

1.Опрацювати методику реалізації проблемної теми, розробка рекомендацій щодо упровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес.

2. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях МК, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

3. Підготовка та проведення педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.

4.  Оптимізація побудови навчально-виховного процесу в світлі компетентнісного підходу.

5. Вдосконалення форм і методів роботи педагогічного  колективу над загально училищною проблемою.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень